عنوان کتاب: حکایت دولت و فرزانگی

مقطع: موفقیت

نویسنده: مارک فیشر

مترجم: ارسطو خلیلی فر

ناشر: انتشارات بابان

نوبت چاپ: چهارم

سال انتشار: 1395

دانلود مقدمه مترجم و فهرست مطالب 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

5 + دوازده =