به سوالات شما در بخش موفقیت حداکثر تا ساعت ۸ صبح روزهای زوج پاسخ خواهم داد.

موفق و پیروز باشید.

ارسطو خلیلی فر