عنوان جزوه: پایگاه داده‌ها

مقطع: کارشناسی ارشد

مولف: ارسطو خلیلی فر 

ناشر: انتشارات بابان

سال انتشار: ۱۳۹۶


جزوه پایگاه داده‌ها بخش اول

توجه: این جزوه بخش درس پایگاه داده‌ها انتشارات بابان است.

دانلود فصل اول جزوه پایگاه داده ها: مفاهیم اولیه

دانلود بخش اول فیلم آموزشی فصل مفاهیم اولیه پایگاه داده‌ها (مفاهیم اولیه) 

دانلود بخش دوم فیلم آموزشی فصل مفاهیم اولیه پایگاه داده‌ها (مفاهیم اولیه)

دانلود بخش سوم فیلم آموزشی فصل مفاهیم اولیه پایگاه داده‌ها (مفاهیم اولیه)

دانلود بخش چهارم فیلم آموزشی فصل مفاهیم اولیه پایگاه داده‌ها (مفاهیم اولیه)

دانلود بخش پنجم فیلم آموزشی فصل مفاهیم اولیه پایگاه داده‌ها (مفاهیم اولیه)

دانلود بخش ششم فیلم آموزشی فصل مفاهیم اولیه پایگاه داده‌ها (حل تست‌های فصل مفاهیم اولیه)


دریافت فصل دوم جزوه پایگاه داده ها: مدل نهاد – رابطه

دانلود بخش اول فیلم آموزشی فصل مدل نهاد – رابطه پایگاه داده‌ها (مدل نهاد – رابطه)

دانلود بخش دوم فیلم آموزشی فصل مدل نهاد – رابطه پایگاه داده‌ها (مدل نهاد – رابطه)

دانلود بخش سوم فیلم آموزشی فصل مدل نهاد – رابطه پایگاه داده‌ها (حل تست‌های فصل مدل نهاد – رابطه)


دریافت فصل سوم جزوه پایگاه داده ها: مدل رابطه ای

دانلود بخش اول فیلم آموزشی فصل مدل رابطه‌ای پایگاه داده‌ها (مدل رابطه‌ای)

دانلود بخش دوم فیلم آموزشی فصل مدل رابطه‌ای پایگاه داده‌ها (مدل رابطه‌ای)

دانلود بخش سوم فیلم آموزشی فصل مدل رابطه‌ای پایگاه داده‌ها (مدل رابطه‌ای)

از این جا به بعد مدل رابطه ای مطالبی هست که فقط در جزوه من هست و سال ۹۴، ۹۵ و ۹۶ هم سوال آمد.

دانلود بخش چهارم فیلم آموزشی فصل مدل رابطه‌ای پایگاه داده‌ها (مدل رابطه‌ای)

دانلود بخش پنجم فیلم آموزشی فصل مدل رابطه‌ای پایگاه داده‌ها (مدل رابطه‌ای)

دانلود بخش ششم فیلم آموزشی فصل مدل رابطه‌ای پایگاه داده‌ها (مدل رابطه‌ای)

دانلود بخش هفتم فیلم آموزشی فصل مدل رابطه‌ای پایگاه داده‌ها (مدل رابطه‌ای)


دریافت فصل چهارم جزوه پایگاه داده ها: جبر رابطه ای

دانلود بخش اول فیلم آموزشی فصل جبر رابطه‌ای پایگاه داده‌ها (جبر رابطه‌ای)


جزوه پایگاه داده‌ها بخش دوم

توجه: این جزوه بخش درس پایگاه داده‌ها انتشارات بابان است.

دانلود فصل پنجم جزوه پایگاه داده ها: حساب رابطه ای


دانلود فصل ششم جزوه پایگاه داده ها: SQL دستورات DML


دانلود فصل هفتم جزوه پایگاه داده ها: SQL دستورات DDL و DCL


دانلود فصل هشتم جزوه پایگاه داده ها: وابستگی تابعی


دانلود فصل نهم جزوه پایگاه داده ها: نرمال سازی


عنوان کتاب: پایگاه داده‌ها نارنجی

مقطع: کارشناسی ارشد

مولف: ارسطو خلیلی فر 

ناشر:انتشارات بابان

نوبت چاپ:سوم

سال انتشار: زمستان ۱۳۹۵


فصل اول کتاب بانک سوالات آزمون پایگاه داده ها (مفاهیم پایگاه داده ها)

فصل دوم کتاب بانک سوالات آزمون پایگاه داده ها (مدل نهاد – رابطه)

فصل سوم کتاب بانک آزمون سوالات پایگاه داده ها (مدل رابطه ای)

فصل چهارم کتاب بانک سوالات آزمون پایگاه داده ها (جبر رابطه ای)

فصل پنجم کتاب بانک سوالات آزمون پایگاه داده ها (حساب رابطه ای)

فصل ششم کتاب بانک سوالات آزمون پایگاه داده ها (SQL دستورات DML)

فصل هفتم کتاب بانک سوالات آزمون پایگاه داده ها (SQL دستورات DDL و DCL)

فصل هشتم کتاب بانک سوالات آزمون پایگاه داده ها (وابستگی تابعی)

فصل نهم کتاب بانک سوالات آزمون پایگاه داده ها (نرمال سازی)

فصل دهم کتاب بانک سوالات آزمون پایگاه داده ها (حل فوق تشریحی سوالات دولتی ۹۵)


صدای کلاسی موسسه بابان سال ۱۳۹۴

درس پایگاه‌داده‌ها

ارسطو خلیلی فر

دانلود صدای کلاسی درس پایگاه‌داده‌ها ارسطو خلیلی‌فر موسسه بابان 

http://cdn.persiangig.com/public/aL03cgW1KL


فیلم آموزشی انتشارات بابان سال ۱۳۹۵

درس پایگاه‌داده‌ها

ارسطو خلیلی فر


دانلود کارنامه قبول شدگان دولتی ۱۳۹۴


به سوالات شما در بخش کتاب و مشاوره حداکثر تا ساعت ۸ صبح روزهای زوج پاسخ خواهم داد.

همچنین به سوالات درسی شما مانند حل تست ها نیز در بخش مربوط به هر کتاب پاسخ خواهم داد.

موفق و پیروز باشید.

ارسطو خلیلی فر

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

هفت + 11 =