دانلود کارنامه سرکار خانم فاطمه مصلحی رتبه ۵۱ گرایش تجارت الکترونیک از دانشجویان  ارسطو خلیلی فر که موفق به کسب نمره ۱۰۰ در صد در درس سیستم عامل شدند.


دانلود کارنامه سرکار خانم نسرین شماعیان رتبه ۴ گرایش تجارت الکترونیک دولتی ۹۴ از دانشجویان ارسطو خلیلی فر .


دانلود کارنامه جناب آقای بهرام محمدی رتبه ۲ گرایش تجارت الکترونیک دولتی ۹۴ از دانشجویان ارسطو خلیلی فر .


دانلود کارنامه سرکار خانم فاطمه منصوری هانیس رتبه ۸۰ گرایش تجارت الکترونیک دولتی ۹۵ از دانشجویان  ارسطو خلیلی فر که موفق به کسب نمره ۱۰۰ در صد در درس سیستم عامل شدند.


دانلود کارنامه سرکار خانم مهسا صاحبدل رتبه ۱۰۱ گرایش تجارت الکترونیک دولتی ۹۵ از دانشجویان  ارسطو خلیلی فر که موفق به کسب نمره ۵ سوال از ۶ سوال در درس مهندسی نرم‌افزار شدند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

شش − یک =